کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران ارائه‌...
زمان:
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۵
مکان برگزاری:
سالن ۸- دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
توضیحات: همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران ارائه‌...
زمان:
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۵
مکان برگزاری:
سالن ۷- دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
توضیحات: همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران ارائه‌...
زمان:
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۵
مکان برگزاری:
سالن ۵- دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
توضیحات: همزمان با برگزاری کنفرانس هفتم انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، ...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ - ۱۳ تا ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ - ۱۴
مکان برگزاری:
دانشگاه امام حسین - سالن شماره ۴ کنفرانس
توضیحات:
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ - ۰۸ تا ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه امام حسین - سالن شماره ۳ کنفرانس
توضیحات:
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ - ۲۳
مکان برگزاری:
دانشگاه امام حسین - سالن شماره ۲ کنفرانس
توضیحات:
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ - ۲۳
مکان برگزاری:
دانشگاه امام حسین - سالن شماره ۱ کنفرانس

صفحه‌ها