کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس فرزین فردیس
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس سجادی – مهندس تولائی- مهندس رضایی - دکتر روحانی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۳ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۵
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: علیرضا کاظمی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: دکتر فرد
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۸
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس مرتضی صفری گلشن آبادی- مهندس آزاده کراری، مهندس...
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس محمدعلی شیرزاده
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۰۹ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: سرهنگ طالبي صیاد-  سرگرد اکبر علیزاده- سرهنگ حمیدرضا...
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۳ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس معصومه صفخایی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۳ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس صوفیا آهنج - مهندس امیر حبیب زاده شریف
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا فراهانی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف

صفحه‌ها