کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر جعفر حبیبی- مهندس مهرشید جوانبخت
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۰۸ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: سرهنگ صیاد- سرگرد اکبر علیزاده- سرهنگ حمیدرضا سهیلی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر علی فتوت احمدی- سینا مهران- محمد مهدی کمالی
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: دکتر محمد رضا پاکروان، مهندس سروش حریر فروش، مهندس...
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۳ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس علي جعفري
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۰۸ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر مصطفی اصلانی مقدم، دکتر عبدالحمید فطانت، مهندس...
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۰۸ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: ارائه دهنده: شرکت مرزگستران فناوری (رضا مرادی) اهداف: با توجه به...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهندگان: محمد جواد شامانی و علیرضا طالقانی اهداف: به کارگیری...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر علی اکرمی زاده و همکاران  
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس علي جعفري اهداف: ۱- آشنائی هرچه بیشتر و کاملتر با...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران

صفحه‌ها