کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهندگان: شرکت مرزگستران فناوری (گروه(GIS)) اهداف: دانش آموختگان...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر سعید گیوه‌چی و همکاران اهداف: تبیین و شناخت جامع...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۰ تا ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس امیرحسین کشاورز-کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای...
زمان:
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ - ۰۸ تا ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دکتر عظیم فرد- سازمان تنظیم مقررات اهداف: طیف امواج...
زمان:
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ - ۰۸ تا ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس لادن کریمی‌صحنه‌سرایی، آمنه اشتری‌ماهینی، مهندس...
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات: ارائه‌دهنده: بهزاد مشیری
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات: ارائه‌دهنده: فریبرز پاکسیما
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات: ارائه‌دهنده: فریبرز پاکسیما
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات: ارائه‌دهنده: شهاب‌الدین نبوی
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات: ارائه‌دهندگان: آزاده کراری – سعید بیگدلی
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي

صفحه‌ها